Ochrona srodowiska, a odpady poremontowe w zyciu codziennym.

Prace budowlane, w tym remont, demontaż czy też wybudowanie nowego obiektu budowlanego integralnie wiążą się z powstaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i różne śmieci. Właściciel gruntu, na terenie której są one gromadzone ma ustawowy obowiązek zgodnego z prawem gospodarowania nimi. Faktycznie ogranicza się ono do prawidłowego gromadzenia śmieci, a następnie ich wywozu. Rzetelna gospodarka odpadami jest niezmiernie istotna dla ochrony przyrody oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wymienione dobra, które są chronione w polskim porządku prawnym. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to przedmioty i substancje, które są niepotrzebne dla ich posiadacza. Wśród odpadów wymienia się takie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla natury oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do grupy niebezpiecznych odpadów nie mogą być składowane przez posiadacza przez nieokreślony czas i w którykolwek sposób. Wywóz odpadów tego rodzaju musi nastąpić w terminie przewidzianym w przepisach prawa. W razie nienależytego wykonania wspomnianego obowiązku mieszkaniec naraża się na pieniężną karę administracyjną. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być właściwie przechowywane, co wynika z ich szkodliwego wpływu na naturę. Gromadzenie odpadów bezpośrednio na glebie jest niedozwolone. Prowadzi to do destrukcji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to jednocześnie także zniszczenie siedlisk fauny, w tym szczególnie owadów i płazów. Z uwagi na dobro środowiska powinno się mieć kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z wysokimi wydatkami. Odpowiednie przechowywanie odpadów nie czyni zadość obowiązkowi ich przetransportowania. Konieczny jest wywóz gruzu we właściwe miejsce. Jeżeli przerasta to możliwości właściciela powinien powierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu , bądź też prywatnemu.